Jedinstveni upravni odjel

 

Ime i prezime Dužnost Kontakt
 Petra Rogina  Pročelnica JUO Općine Vidovec  042/741-201
 Andreja Peharda  Administrativna tajnica  099 6787 473
 Mladen Flajšman  Komunalni redar  099 3169 248
 Mateja Novak Viši stručni suradnik za financije i proračun  099 7332 727
 Emina Ljubek Viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove  099 2421 123
 Nikolina Košćak Viši referent za komunalno gospodarstvo  099 7561 839

 

RADNO VRIJEME OPĆINE VIDOVEC

Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec započinje s radom u 7.00 sati, a završava u 15.00 sati

PAUZA

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se od 11.00 do 11.30 sati.

RAD SA STRANKAMA

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec određuje se od: 

ponedjeljak-petak od 8.00-13.00 sati.