Jedinstveni upravni odjel

 

Ime i prezime Dužnost Kontakt
 Petra Rogina  Pročelnica JUO Općine Vidovec 099 6096 799
 Andreja Peharda  Administrativna tajnica  099 6787 473
 Mladen Flajšman  Komunalni redar  099 3169 248
 Mateja Novak Viši stručni suradnik za financije i proračun  099 7332 727
 Emina Ljubek Viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove  099 2421 123
 Nikolina Košćak Viši referent za komunalno gospodarstvo  099 7561 839

 

RADNO VRIJEME OPĆINE VIDOVEC

Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec započinje s radom u 7.00 sati, a završava u 15.00 sati

PAUZA

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se od 11.00 do 11.30 sati.

RAD SA STRANKAMA

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec određuje se od: 

ponedjeljak-petak od 8.00-13.00 sati.