Statistike

U okvirima Varaždinske županije Općina Vidovec (u daljnjem tekstu Općina) spada u općine srednje veličine.

U sastavu Općine nalazi se 11 naselja: Nedeljanec, Cargovec, Papinec, Šijanec, Vidovec (sjedište Općine), Budislavec, Domitrovec, Krkanec, Zamlača, Prekno i Tužno.

Za površinu Općine navode se različiti podaci:

Tablica 1

                                                                                                                                                                                                      
                   

POVRŠINA OPĆINE U km2

               
                   

katastarski podatak

               
                   

podatak iz PPŽ-a

               
                   

podatak iz Plana

               
                   

32,09*

               
                   

31,99**

               
                   

32,05***

               

 

- * katastarski podatak dobiven na osnovi podataka knjižnog dijela operata katastra zemljišta

 - ** podatak od 31,99 km2, (što je 2,53 % od ukupnog prostora Županije), usklađen prema teritorijalnoj podjeli temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 10/97.), dobiven je u Zavodu za fotogrametriju digitalnim postupkom u svibnju 1997. godine. Ovaj podatak o površini može se koristiti samo kao orijentacijski, jer nije temeljen na katastarskim površinama.

- *** podatak od 32,05 km2 dobiven je digitalnim postupkom iz kartografske podloge u mj. 1:25.000 i koristit će se u tabelarnim iskazima ovog Plana, kao i podaci o površinama naselja, dobiveni na isti način.

Napomena: Katastarski podaci i podaci o teritorijalnom razgraničenju Općine i naselja dobiveni su od DGU - Područni ured za katastar Varaždin. S obzirom da nema konačno definiranog teritorijalnog razgraničenja između naselja i općina na razini katastarskih podloga, u ovim materijalima postoje manja razmimoilaženja između statističkih podataka i podataka dobivenih iz kartografskih podloga, tj. tek nakon konačnog definiranja teritorijalnih granica moći će se dobiti točni podaci.

Osnovni podaci o teritoriju Općine u odnosu na Županiju:

Tablica 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   

km2, km

               
                   

Općina

               
                   

Županija

               
                   

% Općine

                   

u odnosu na Županiju

               
                   

površina

               
                   

31,99

               
                   

        1.261,29

               
                   

2,53 %

               
                   

dužina granice - opseg

               
                   

31,81*

               
                   

           265,2

               
                   

---

               
                   

udaljenost krajnjih točaka istok/ zapad (A)

               
                   

6,2*

               
                   

             69,1

               
                   

8,97 %

               
                   

udaljenost krajnjih točaka sjever/jug (B)

               
                   

8,1*

               
                   

             44,1

               
                   

18,37 %

               

 

Izvor: Podaci se temelje na teritorijalnoj podjeli dobivenoj od Zavoda za fotogrametriju digitalnim postupkom u svibnju 1997. godine,

         * podaci dobiveni digitalnim postupkom iz kartografske podloge u mj. 1:25.000

 

Prema veličini teritorija (površini) najveće naselje u Općini je Nedeljanec (20,65 % teritorija Općine), zatim Tužno (15,26 %), pa Cargovec (14,45 %). Najmanje naselje u Općini je Papinec (2,06 % površine Općine), pa Prekno (2,12 %).(vidi Tablicu 5)

 

Demografija

 

Ukupan broj stanovnika prema Popisu stanovništva iz 2011. godine u općini Vidovec je 5.425 stanovnika, što predstavlja 3,08% od ukupnog broja stanovnika Varaždinske županije, odnosno 0,13% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske.

Tablica 1. Broj stanovnika Općine Vidovec po naseljima

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                   

Naselje

               
                   

Broj stanovnika

               
                   

Budislavec

               
                   

218

               
                   

Cargovec

               
                   

411

               
                   

Domitrovec

               
                   

280

               
                   

Krkanec

               
                   

304

               
                   

Nedeljanec

               
                   

1466

               
                   

Papinec

               
                   

110

               
                   

Prekno

               
                   

170

               
                   

Šijanec

               
                   

214

               
                   

Tužno

               
                   

1016

               
                   

Vidovec

               
                   

858

               
                   

Zamlača

               
                   

376

               
                   

UKUPNO:

               
                   

5425

               

Izvor: DZS, 2011. godina

Prema broju stanovnika najveće naselje u Općini je Nedeljanec (1466), zatim Tužno (1016), pa Vidovec (858). Sva ostala naselja imaju manje od 500 stanovnika. Najmanji broj stanovnika ima Papinec (110).

Prosječan broj stanovnika po naselju u Općini Vidovec je 493,19 (5.425st/11 naselja).

Gustoća naseljenosti na području općine Vidovec je 170 stanovnika/km2, što je više od gustoće naseljenosti cijele Varaždinske županije, koja iznosi 146 stanovnika/km2.

 

Tablica 2. Privatna kućanstva prema broju članova

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                   

 

               
                   

Ukupno

               
                   

Broj članova kućanstava

               
                   

Prosječan broj osoba

               
                   

1

               
                   

2

               
                   

3

               
                   

4

               
                   

5

               
                   

e

               
                   

7

               
                   

8

               
                   

9

               
                   

10

               
                   

11 i više

               
                   

u kućanstvu

               
                   

Vidovec

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

Broj kućanstva

               
                   

1.433

               
                   

169

               
                   

248

               
                   

23S

               
                   

302

               
                   

209

               
                   

1S7

               
                   

69

               
                   

32

               
                   

3

               
                   

S

               
                   

4

               
                   

3,79

               
                   

Broj osoba

               
                   

S.42S

               
                   

169

               
                   

496

               
                   

70S

               
                   

1.208

               
                   

1.04S

               
                   

942

               
                   

483

               
                   

2S6

               
                   

27

               
                   

S0

               
                   

44

               
                   

-

               

Iz Tablice broj 2. vidljivo je da je broj kućanstava u općini Vidovec 1433, od čega najveći broj kućanstva (302) broji 4 člana u kućanstvu. U četveročlanim kućanstvima koja su najčešća u Općini živi 1.208 stanovnika Općine. Prosjek broja osoba koji žive u kućanstvu je nešto manji od 4 (3,79). Najmanji broj kućanstava na području Općine čine kućanstva koja broje 7 i više članova.

Tablica 3. Obitelji prema tipu i broju članova

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                   

 

               
                   

Ukupno

               
                   

Bračni par bez djece

               
                   

Izvanbračni

                   

par

               
                   

Bračni par s djecom

               
                   

Izvanbračni

                   

par

               
                   

Majka s djecom

               
                   

Otac s djecom

               
                   

bez djece

               
                   

s djecom

               
                   

Vidovec

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

Broj

                   

obitelji

               
                   

1.537

               
                   

352

               
                   

22

               
                   

943

               
                   

20

               
                   

164

               
                   

36

               
                   

Broj

                   

članova

                   

obitelji

               
                   

4.906

               
                   

704

               
                   

44

               
                   

3.625

               
                   

70

               
                   

377

               
                   

86

               

 

U općini Vidovec živi 1537 obitelji, od čega najveći udio čine bračni parovi s djecom (943) (Tablica broj 3.)

Iz Tablice broj 4 vidljiv je porast broja stanovnika općine Vidovec od 1971. godine do 2001. godine, dok je Popisom stanovništva 2011. godine zabilježen pad broja stanovnika za 114. Gustoća naseljenosti je gotovo konstantna, sa malim odstupanjima zabilježenima 1971. i 2001. godine i ona iznosi oko 170 stanovnika po km2. Vidljivo je da se broj kućanstava povećavao iz godine u godinu sve do 2001. kada je zabilježen pad broja kućanstva no Popisom 2011. ustanovljen je ponovni trend rasta. Broj stanova na području općine Vidovec prati trend stalnog rasta.

Tablica 4. Osnovni podaci o stanovništvu Općine prikazani po Popisima stanovništva od 1971.- 2011.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                   

 

                   

 

               
                   

Popis

               
                   

Općina Vidovec

               
                   

 

                   

Ukupan

                   

broj

                   

stanovnika

               
                   

1971.

                   

1981.

                   

1991.

                   

2001.

                   

2011.

               
                   

5330

                   

5450

                   

5426

                   

5539

                   

5425

               
                   

 

                   

Gustoća

                   

Naseljenosti (stan/km.)

               
                   

1971.

                   

1981.

                   

1991.

                   

2001.

                   

2011.

               
                   

167

                   

170

                   

170

                   

173

                   

170

               
                   

 

                   

 

                   

Broj domaćinstva/kućanstva

               
                   

1971.

                   

1981.

                   

1991.

                   

2001.

                   

2011.

               
                   

1272

                   

1399

                   

1469

                   

1425

                   

1433

               
                   

 

                   

 

                   

Broj stanova

               
                   

1971.

                   

1981.

                   

1991.

                   

2001.

                   

2011.

               
                   

1217

                   

1319

                   

1480

                   

1474

                   

1612

               

 

Demografski profil općine Vidovec je sljedeći:

·         do 19 godina - 1.253 stanovnika

·         od 20 do 59 godina - 3.057 stanovnika

·         od 60 na dalje - 1115 stanovnika

Što se tiče podjele stanovništva prema spolu, udio ženskog stanovništva je nešto veći (2755) od udjela muškog stanovništva (2670) u ukupnom broju stanovnika Općine (5425) , što je rezultat duže životne dobi ženske populacije. Prosječna starost žena u Općini je 41,1 godina, a muškaraca 38.

Tablica 5. Prirodno kretanje stanovništva 2011. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                   

Vidovec

               
                   

Rođeni

               
                   

 

               
                   

Prirodni

                   

prirast

               
                   

Brakovi

               
                   

Vitalni

                   

indeks

               
                   

 

               
                   

Živorođeni

               
                   

Mrtvorođeni

               
                   

Umrli

               
                   

Sklopljeni

                   

 

               
                   

Razvedeni

               
                   

 

               
                   

54

               
                   

-

               
                   

60

               
                   

-6

               
                   

35

               
                   

1

               
                   

90

               

Izvor: DZS, 2011. godine

 

U općini Vidovec prirodni prirast je negativan (-6) što znači da tokom godine umre više ljudi nego što se rodi djece. Takav prirodan prirast (negativan) je prisutan i u cijeloj Hrvatskoj, što znači da Općina bitno ne odskače od prosjeka (Tablica broj 5).

Podaci o obrazovnoj strukturi ukupnog stanovništva u Republici Hrvatskoj u 2011. pokazuju da je u posljednjih desetak godina došlo do poboljšanja obrazovne strukture stanovništva Republike Hrvatske. Međutim, obrazovna struktura stanovništva starijeg od 15 godina ukazuje na potrebu za poboljšanjem obrazovne strukture stanovništva općine Vidovec. Svega polovica stanovništva općine, odnosno 51,18% (2313 stanovnika) je završilo srednjoškolsko obrazovanje, međutim čak 38,90% stanovništva (1753 stanovnika) ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. Bez školske naobrazbe je 0,57% stanovništva (26 stanovnika), dok je visoko obrazovanje steklo 6,44% stanovništva (291 stanovnik).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                   

Dobna struktura stanovništva (2011.)

               
       
               
                   

 

               
                   

Dob (godine)

               
                   

ukupno

               
                   

0 - 14

               
                   

15 - 29

               
                   

30 - 44

               
                   

45-59

               
                   

60-74

               
                   

od 75 i više

               
                   

br. st

               
                   

5.425

               
                   

906

               
                   

1.118

               
                   

1.147

               
                   

1139

               
                   

793

               
                   

322

               
                   

%

               
                   

100 (99,97*)

               
                   

16,7

               
                   

20,6

               
                   

21,14

               
                   

21

               
                   

14,6

               
                   

5,93

               

 

Tabelarni pregled površina, stanovništva i gustoće naseljenosti po naseljima:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                   

OPĆINA VIDOVEC

               
                   

 

               
                   

R.br.

               
                   

Naziv naselja

               
                   

Broj stanovnika

               
                     

Površina

               
                   

Gustoća 2011.

               
                   

 

               
                   

 

               
                   

1971.

               
                   

1981.

               
                   

1991.

               
                   

2001.

               
                   

2011.

               
                   

km2

               
                   

%

               
                   

st/ km2

               
                   

1.

               
                   

Budislavec

               
                   

287

               
                   

251

               
                   

203

               
                   

242

               
                   

220

               
                   

2,93

               
                   

9,14

               
                   

75,1

               
                   

2.

               
                   

Cargovec

               
                   

457

               
                   

445

               
                   

427

               
                   

427

               
                   

410

               
                   

4,63

               
                   

14,45

               
                   

88,6

               
                   

3.

               
                   

Domitrovec

               
                   

239

               
                   

249

               
                   

237

               
                   

307

               
                   

272

               
                   

1,61

               
                   

5,02

               
                   

168,9

               
                   

4.

               
                   

Krkanec

               
                   

235

               
                   

244

               
                   

243

               
                   

281

               
                   

305

               
                   

2,38

               
                   

7,43

               
                   

128,2

               
                   

5.

               
                   

Nedeljanec

               
                   

1.486

               
                   

1.529

               
                   

1.499

               
                   

1.501

               
                   

1.485

               
                   

6,62

               
                   

20,65

               
                   

224,3

               
                   

6.

               
                   

Papinec

               
                   

154

               
                   

126

               
                   

118

               
                   

114

               
                   

110

               
                   

0,66

               
                   

2,06

               
                   

166,7

               
                   

7.

               
                   

Prekno

               
                   

193

               
                   

167

               
                   

203

               
                   

201

               
                   

172

               
                   

0,68

               
                   

2,12

               
                   

252,9

               
                   

8.

               
                   

Šijanec

               
                   

249

               
                   

235

               
                   

240

               
                   

222

               
                   

213

               
                   

1,30

               
                   

4,06

               
                   

163,8

               
                   

9.

               
                   

Tužno

               
                   

1.013

               
                   

1.019

               
                   

1.033

               
                   

1.011

               
                   

1.015

               
                   

4,89

               
                   

15,26

               
                   

207,6

               
                   

10.

               
                   

Vidovec

               
                   

685

               
                   

824

               
                   

846

               
                   

847

               
                   

851

               
                   

2,79

               
                   

8,70

               
                   

305,0

               
                   

11.

               
                   

Zamlača

               
                   

332

               
                   

361

               
                   

377

               
                   

386

               
                   

372

               
                   

3,56

               
                   

11,11

               
                   

104,5

               
                   

           U k u p n o :

               
                   

5.330

               
                   

5.450

               
                   

5.426

               
                   

5.539

               
                   

5.425

               
                   

32,05

               
                   

100

               
                   

169,3

               

 

Gospodarski aspekt

 

 

U općini Vidovec provode se aktivnosti kojima se potiče razvoj obrtništva, obiteljskog poduzetništva i malih privatnih tvrtki na području poljoprivrede, proizvodnje, industrije i uslužnih djelatnosti. Općina to potiče putem subvencija koje daje poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, a sve sa ciljem intenziviranja ukupnog gospodarskog razvoja Općine. Veći naglasak se stavlja na razvoj djelatnosti za koje postoje prirodne pogodnosti i tradicija.

Broj poduzetnika na području Općine je 58 i oni zapošljavaju ukupno 227 osoba te godišnje ostvaruju 1.478.000,00 kuna neto dobiti.

 

                                                         
                   

Tablica 6. Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u općini Vidovec s pripadajućim rangovima u 2012. godini , u milijunima HRK
           
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                   

Naziv Općine

                               
                                   

Broj poduzetnika

                               
                                   

Broj zaposlenih

                               
                                   

Ukupni prihodi

                               
                                   

Dobit nakon poreza

                               
                                   

Gubitak nakon poreza

                               
                                   

Neto dobit

                               
                                   

 

                               
                                   

Broj

                               
                                   

Rang

                               
                                   

Broj

                               
                                   

Rang

                               
                                   

Iznos

                               
                                   

Rang

                               
                                   

Iznos

                               
                                   

Rang

                               
                                   

Iznos

                               
                                   

Rang

                               
                                   

Iznos

                               
                                   

Rang

                               
                                   

Vidovec

                               
                                   

58

                               
                                   

185

                               
                                   

227

                               
                                   

236

                               
                                   

93,690

                               
                                   

254

                               
                                   

2,456

                               
                                   

304

                               
                                   

978

                               
                                   

375

                               
                                   

1478

                               
                                   

183

                               
               

 

                                                         
                   

 

               

 

 

*  rang: odnosi se na rang općine na razini cijele Republike Hrvatske od 1 do 555

Izvor: FINA, Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u 2012. godini po općinama/gradovima

Tablica 7. Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život i spolu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                   

 

               
                   

Spol

               
                   

Ukupno

               
                   

Prihodi

                   

od

                   

stalnog

               
                   

Prihodi od povremenog

               
                   

Prihodi od poljoprivrede

               
                   

Starosna

                   

mirovina

               
                   

Ostale

                   

mirovine

               
                   

Prihodi od imovine

               
                   

Socijalne

                   

naknade

               
                   

Ostali

                   

prihodi

               
                   

Povremena

                   

potpora

               
                   

Bez

                   

prihoda

               
                   

Nepoznato

               
                   

rada

               
                   

rada

               
                   

drugih

               
                   

Vidovec

               
                   

sv.

               
                   

5.425

               
                   

1.875

               
                   

55

               
                   

371

               
                   

425

               
                   

790

               
                   

5

               
                   

177

               
                   

140

               
                   

48

               
                   

1.659

               
                   

-

               
                   

 

               
                   

m

               
                   

2.670

               
                   

1.001

               
                   

37

               
                   

226

               
                   

197

               
                   

317

               
                   

4

               
                   

71

               
                   

75

               
                   

30

               
                   

782

               
                   

-

               
                   

 

               
                   

ž

               
                   

2.755

               
                   

874

               
                   

18

               
                   

145

               
                   

228

               
                   

473

               
                   

1

               
                   

106

               
                   

65

               
                   

18

               
                   

877

               
                   

-

               

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine (Tablica broj 7.), najveći udio (1875) stanovnika općine Vidovec ostvaruje prihode od stalnog rada. Znatan dio osoba kao glavni izvor sredstava ima prihode od starosne mirovine (425) i ostale mirovine (790). Također i značajan udio otpada na prihode od poljoprivrede (371).