Naselja općine Vidovec

Položaj Općine Vidovec u Županiji


Općina Vidovec se nalazi u sastavu Varaždinske županije, smještena u njenom središnjem dijelu. Jedna je od 22 općine i 6 gradova. Na zapadu graniči s Općinom Maruševec, na sjeveru s općinama Petrijanec i Sračinec, na istoku s Gradom Varaždinom, a s južne strane s Općinom Beretinec i Gradom Ivancem.

undefined

Podjela Općine na naselja


U okvirima Varaždinske županije Općina Vidovec (u daljnjem tekstu Općina) spada u općine srednje veličine. U sastavu Općine nalazi se 11 naselja: Nedeljanec, Cargovec, Papinec, Šijanec, Vidovec (sjedište Općine), Budislavec, Domitrovec, Krkanec, Zamlača, Prekno i Tužno.

undefined

 

Osnovne kategorije korištenja zemljišta (katastarski podaci)


Područje Općine obuhvaća pet katastarskih općina i to: k.o. Vidovec, k.o. Zamlača i k.o. Tužno u cjelosti, veći dio k.o. Nedeljanec i manji dio k.o. Varaždin. Granice naselja i granice katastarskih općina nisu u potpunosti usuglašene. Tako k.o. Varaždin obuhvaća sjeverne dijelove naselja Nedeljanec i Cargovec, k.o. Nedeljanec obuhvaća veći dio naselja Nedeljanec i naselje Prekno, k.o. Zamlača obuhvaća naselja Zamlaču i veći dio naselja Cargovec, k.o. Vidovec obuhvaća naselja Vidovec, Papinec, Šijanec, Budislavec, Domitrovec i Krkanec, a k.o. Tužno obuhvaća naselje Tužno.

undefined

 

Reljef i geološka građa


Gotovo čitavo područje Općine Vidovec je nizinsko, s blagim padom prema sjeveroistoku, u smjeru toka rijeke Plitvice. Apsolutne visinske kote u nizinskom dijelu se kreću od cca 170 - 180 m/nm.  Samo je mali južni dio Općine brežni, nadmorske visine do 250 m/nm.
 

undefined

 

Pedokartografske jedinice u Općini


Na području Općine zastupljene su slijedeće pedokartografske jedinice (prema dominantnom tipu tla):

     
 1. U sjevernom dijelu Općine kojeg čini druga dravska terasa zastupljena su antropogenizirana tla i to kiselo smeđa, humusno silikatna i lesivirana u omjeru 50:30:20.
 2.    
 3. U krajnjem sjeveroistočnom dijelu Općine na drugoj dravskoj terasi zastupljena su gotovo ista tla i to humusno silikatna (ranker), kiselo smeđa i lesivirana, ali u drugačijem omjeru (50:30:20).
 4.    
 5. Nešto istočnije su zastupljena vrtna tla (hortisol), kiselo smeđa tla i ranker u omjeru 60:20:20.
 6.    
 7. U dolini rijeke Plitvice zastupljena su glejno amfiglejna, glejno hipoglejna i livadska aluvijalna tla u omjeru 50:30:20.
 8.    
 9.  Na krajnjem južnom dijelu Općine u brežuljkastom predjelu zastupljena su lesivirano erodirana, lesivirano pseudoglejna i vinogradska tla u omjeru 40:40:20.7

 

undefined

 

Hidrografija, hidrogeologija


Na području Općine Vidovec postoje vodotoci (rijeka Plitvica, potoci i kanali), manji bajeri i podzemne vode.

undefined