SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU JAVNE NABAVE- LED JAVNA RASVJETA

Datum objave: 07.03.2017

Naručitelj, Općina Vidovec planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na modernizaciji uporabive građevine – energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta u naseljima Vidovec, Nedeljanec i Tužno.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016 ; dalje  u tekstu: „ ZJN 2016 “), Naručitelj ovim putem dana 07. ožujka 2017. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • Opis predmeta nabave;
  • Tehničke specifikacije predmeta nabave;
  • Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
  • Kriterije za kvalitativni odabir  gospodarskog subjekta;
  • Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajati će 5  (pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vidovec.hr

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog  savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: procelnik@vidovec.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle  primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili  neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će najkasnije u  roku od  7 (sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim  stranicama www.vidovec.hr .

Cjelokupni prijedlog dokumentacije o nabavi sa popratnom dokumentacijom možete  preuzeti ovdje.

 

<< Vrati se natrag