Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća

Datum objave: 30.05.2018

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.4/18.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014.),  

s a z i v a m

8. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan   04.  lipnja  2018.  godine ( ponedjeljak ),  s početkom u 20,00 sati 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Izvješće o stavljanju mandata članice Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje i početku obnašanja dužnosti novog člana Općinskog vijeća Općine Vidovec,
  2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja,
  3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja,
  4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2017. godinu (4. i 6. razina),
  5. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Vidovec za 2017. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2017. godinu,
  7. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (4. i 6. razina),
  8. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu (3. i 6. razina),
  9. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
  10. a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2018. godinu,

         b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec                  za 2018. godinu,

         c) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za                         2018. godinu,

         d) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2018. godinu,

     11. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini,

      12. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2018. godinu,

      13. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za                  2018. godinu,

     14. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih                           Općine Vidovec,

    15. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Vidovec,

    16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova boravka djece                             predškolske dobi s područja Općine Vidovec u dječjim vrtićima,

    17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova boravka djece jaslične               dobi s područja Općine Vidovec u dječjim vrtićima,

   18. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vidovec,

   19. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Vidovec,

   20. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra putevi na čk.br.753/6 k.o. Vidovec

   21. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenoj internetskoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855 ili na e-adresu opcina@vidovec.hr.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                             Predsjednik

                                                                                                                      Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag