Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća

Datum objave: 13.12.2019

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m

20. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  20. prosinca 2019.  godine (petak),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu (3. i 6. razina),
 2. Prijedlog 1. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vidovec za 2019. godinu,
 3. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2019. do 2021. godine,
 4. a) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu,

  b) Prijedlog 3. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu,

  c) Prijedlog 3. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2019. godinu,

  d) Prijedlog 3. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2019. godinu,

 1. Prijedlog 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2019. godini,
 2. Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
 3. Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini,
 4. Prijedlog 2. izmjene i dopune Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2019. godinu,
 5. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine (3. i 6. razina),
 6. Prijedlog Odluke o porezima Općine Vidovec,
 7. Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. ,
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec iz Proračuna Općine Vidovec u 2020. godini ,
 9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Vidovec,
 10. Prijedlog Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Vidovec,
 11. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2019. godinu,
 12. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2020. godinu s   trogodišnjim financijskim učincima,
 13. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

 S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik, Zdravko Pizek  v.r.

 

<< Vrati se natrag