Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Datum objave: 19.10.2018

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.4/18.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014.),  

s a z i v a m

11. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan   25.  listopada  2018.  godine ( četvrtak ),  s početkom u 20,00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec
  2. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Vidovec
  3. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vidovec
  4. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec
  5. Prijedlog Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu
  6. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenoj internetskoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr (ovdje).

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855 ili na e-adresu opcina@vidovec.hr.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                             Predsjednik

                                                                                                                      Zdravko Pizek   v.r.

<< Vrati se natrag