PONOVNI JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 07.10.2015

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                      

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIDOVEC

Općinsko vijeće

Komisija za izbor i imenovanje                                                             

 

KLASA: 230-01/15-01/03

URBROJ: 2180/10-01/1-15-05

Vidovec, 05. listopada 2015.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.), članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 9/13., 36/13) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 21/15.) Komisija za izbor i imenovanje objavljuje ponovni

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Vidovec

 

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Vidovec.

Savjet mladih Općine Vidovec savjetodavno je tijelo Općine Vidovec koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Vidovec.         

Savjet mladih Općine Vidovec ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

U Savjet mladih Općine Vidovec možese kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vidovec, koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Vidovec na vrijeme od tri godine.

 

          Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Vidovec, predložiti:

  1. udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  2. učenička vijeća,
  3. studentski zborovi,
  4. pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,
  5. neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

            Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima i obavezno sadrže:

-       naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,

-       podatke o kandidatu  (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status – učenik, student, zaposlenik i dr.),

-       podatke o zamjeniku kandidata  (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status – učenik, student, zaposlenik i dr.),

-       očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature,

-       obrazloženje prijedloga.

Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

-       dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz stavka 1. alineje 2. i 3. ove točke (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku osobne iskaznice kandidata),

-       dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga Poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od šest mjeseci). 

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 20 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.

Propisani obrasci za podnošenje prijedloga kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih nalaze se na mrežnim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr (pogledati  Dokumenti-Natječaji).

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.          

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa potrebnom dokumentacijom i izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidatadostavljaju se na adresu: Općina Vidovec, Trg Svetog Vida 9, 42205 Vidovec, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Vidovec najkasnije do 23. listopada 2015. godine.

Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Vidovec obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

            Izvješće i popis iz prethodnog stavka dostavljaju se Općinskom vijeću Općine Vidovec i objavljuju na mrežnim stranicama Općine Vidovec. 

Općinsko vijeće Općine Vidovec na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

 

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, tel. 042/741-201.

 

<< Vrati se natrag