ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDBOLJE OD 2017. DO 2022. GODINE OPĆINE VIDOVEC

Datum objave: 31.07.2017

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 03/17) i članka 46. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 09/13 i 36/13), općinski načelnik dana 24. srpnja 2017. godine, donosi

O D L U K U

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDBOLJE OD 2017. DO 2022. GODINE OPĆINE VIDOVEC

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine Općine Vidovec (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom).

Ova Odluka sadrži naziv nadležnog tijela, naziv dokumenta za koji se provodi postupak ocjene, razloge za donošenje, ciljeve, programska polazišta, obuhvat dokumenta za koji se provodi postupak ocjene, te naznaku redoslijeda radnji koje se trebaju provesti u postupku ocjene.

Tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Općina Vidovec, Jedinstveni upravni odjel.

Članak 2.

Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom određeni su odredbom članka 28. stavka 1. točkom 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13).

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom:

- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.

   Članak 3.

Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument kojim će se postaviti održivi sustav gospodarenja otpadom koji nastaje na području Općine Vidovec.

Temeljem analize i ocjene postojećeg stanja te definiranih ciljeva moguće je odrediti potrebe za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom u Općini Vidovec.

Kao osnovni ciljevi definiraju se smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se upućuje na odlaganje i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada. Preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva je:

- nadogradnja elemenata za prikupljanje otpada iz kućanstva,

- uspostava rada reciklažnog dvorišta i određivanje zone u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad,

- kontinuirana edukacija građana,

- povjeravanje javne ovlasti.

Članak 4.

Plan gospodarenja otpadom obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Općine Vidovec, te sve izvore i vrste otpada koji nastaju na tom teritoriju.

Članak 5.

Prije započinjanja postupka ocjene, Općina Vidovec ishodila je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: 351-04/17-01/32, URBROJ: 2186/1-14-17-2 od 18. srpnja 2017. godine, na prijedlog Plana gospodarenja otpadom, prema kojem je za navedeni dokument potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 6.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) kako slijedi:

  1. od tijela i/ili osoba iz članka 7. ove Odluke pribaviti će se mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom upućivanjem zahtjeva u roku osam (8) dana od dana donošenja ove Odluke. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
  2. istovremeno će se temeljem čl. 26. i 48. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) Ministarstvu zaštite okoliša i energetike podnijeti zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu,
  3. razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,
  4. utvrditi da li je za navedeni Plan gospodarenja otpadom potrebno ili nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš,
  5. pribaviti mišljenje od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene,
  6. donijeti odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije,
  7. informirati javnost o provedenom postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 7.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela i/ili osobe:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije, Kratka 1, 42 000 Varaždin,

4. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Koprivnica – Šumarija Varaždin, Augusta Šenoe 2, 42 000 Varaždin,

5. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje “Plitvica-Bednja Međimurska 26 b, 42 000 Varaždin,

6. Hrvatska uprava za ceste, Ispostava Varaždin Ulica kralja Petra Krešimira IV 25, 42000 Varaždin,

7. Županijska uprava za ceste Varaždin, Gajeva 2, 42000 Varaždin,

8. Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin,

9. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin, Kratka 3, 42 000 Varaždin, 10. Termoplin d.d., Špinčićeva 78, 42000 Varaždin.

Članak 8.

Općina Vidovec dužna je informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na službenoj web stranici Općine Vidovec, www.vidovec.hr 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                Bruno Hranić

<< Vrati se natrag