Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provedbe javne nabave za Energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu na području Općine Vidovec

Datum objave: 22.09.2016

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11,83/13 , 143/13 i 13/14), u otvorenom postupku javne nabave za Energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu na području Općine Vidovec, evidencijski broj nabave EMV 2/16, procijenjene vrijednosti predmeta nabave 233.757,28 kn bez PDV-a, temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 21. rujna 2016. godine,  Općinski načelnik Bruno Hranić dana 22. rujna 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provedbe javne nabave za Energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu na području Općine Vidovec

 I.

            U postupku javne nabave za  predmet nabave „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Vidovec“, evidencijski broj nabave: EMV-02/16, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2016/S 002-0016724,  od dana 26. srpnja 2016.,  Naručitelja : OPĆINA VIDOVEC, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec, OIB: 72361610446  zastupana po načelniku Bruni Hraniću, odabire se ponuda ponuditelja :

 

E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o., Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb

OIB: 83439900916

Oznaka ponude: PO 073/16-MG

 II.

Na objavljeni poziv u otvorenom postupku predmetne javne nabave pravovremeno je pristigla i zaprimljena jedna (1) prijava ponuditelja E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o., Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb, OIB: 83439900916, oznaka ponude: PO 073/16-MG od 25.08.2016. godine s ponuđenom cijenom od 233.633,00 kuna bez PDV-a ( slovima: dvjestotridesettritisućešestotridesettri kune i nula lipa), odnosno s ponuđenom cijenom od 292.078,75 kuna s PDV-om  ( slovima: dvjestodevedesetdvijetisućesedamdesetosam kuna i sedamdesetpet lipa) .

 

Pregledom ponude utvrđeno je da zaprimljena ponuda ponuditelja E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o. u potpunosti odgovara uvjetima sadržanim u Dokumentaciji za nadmetanje i Zakonu o javnoj nabavi te je ocijenjena kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju odabira – ponuda s najnižom cijenom.

III.

            Prilikom analize, pregleda i ocjene ponuda nisu utvrđeni razlozi za isključenje ponuditelja.

 IV.

            Prilikom analize, pregleda i ocjene ponuda nisu utvrđeni razlozi za odbijanje ponude.

 V.

            S najpovoljnijim ponuditeljem iz točke I. ove odluke sklopit će se Ugovor o javnoj nabavi za Energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu na području Općine Vidovec za naselja Budislavec i Domitrovec, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje.

 VI.

            Sukladno članku 98. točka 2, stavak 1, Zakona o javnoj nabavi, rok za mirovanje neće se primijeniti budući da je u otvorenom postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, a odluka o odabiru postaje izvršna njenom dostavom ponuditelju.

 VII.

            Ova Odluka objavit će se na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te na naslovnici službene web stranice Naručitelja: www.vidovec.hr.

Uputa o pravnom lijeku

 Protiv ove Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja , može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana primitka Odluke Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb,  sukladno članku 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi(„Narodne novine“ 90/11, 83/13 , 143/13 i 13/14) .

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 406-01/16-01/04

URBROJ: 2186/10-02/1-16-10

Vidovec, 22. rujna 2016.

  Općinski načelnik

Bruno Hranić

<< Vrati se natrag