Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Datum objave: 23.11.2015

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Vidovec za 2015. godinu, KLASA: 112-01/15-01/05, URBROJ: 2186/10-02/1-15-01 od 05. listopada 2015. godine, općinski načelnik Općine Vidovec raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom za slijedeća radna mjesta

1. Viši stručni suradnik/ca za financije i proračun – 2 polaznika/ca

Uvjeti:

- magistar/magistra ekonomije ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske struke

- dobro znanje rada na računalu

2. Referent/referentica – administrativni/a tajnika/ca – 2 polaznika/ca

Uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomske struke

- dobro znanje rada na računalu

Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje ispunjavaju tražene uvjete u prijavi na Javni poziv trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) te priložiti slijedeće priloge:

- životopis,

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe srednje škole za kandidate/kinje koji/e se prijavljuju za mjesto za koje je uvjet srednja stručna sprema, odnosno preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi za kandidate/ kinje koji/e se prijavljuju za mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij)

- presliku domovnice,

- presliku osobne iskaznice,

- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrane osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni poziv, te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Vidovec, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu naknadu koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.


Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Vidovec, Trg Svetog Vida 9, 42205 Vidovec, s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje“.

Javni poziv objavljuje se na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Vidovec.

OPĆINA VIDOVEC

<< Vrati se natrag