Akti Općinskog vijeća Općine Vidovec

 • Odluka o zaduživanju.docx
  Datum objave: 25.10.2018 Preuzmi
 • Odluka o pokretanju postupka provedbe javne nabave.doc
  Datum objave: 20.09.2018 Preuzmi
 • Odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja odvoza komunalnog otpada.docx
  Datum objave: 25.10.2018 Preuzmi
 • Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama.docx
  Datum objave: 20.09.2018 Preuzmi
 • Odluka o komunalnim djelatnostima - Općina Vidovec.docx
  Datum objave: 25.10.2018 Preuzmi
 • IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • zaključak o primanju na znanje izvješće Mandatne komisije.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Odluka o imenovanju Komisije za statutarno-pravna pitanja (1).docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Odluka o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja - izmjena.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • odluka o ukidanju svojstva javnog dobra.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • odluka o stavljanju van snage odluke o osnivanju Tima civilne zaštite Općine Vidovec.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Odluka-o-određivanju-pravnih-osoba-od-interesa-za-sustav-Vidovec.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Izmjena i dopuna Odluke - vrtić.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Izmjena i dopuna Odluke - jaslice.docx
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Odluka o imenovanju ravnateljice.doc
  Datum objave: 19.06.2018 Preuzmi
 • Procjena rizika od velikih nesreća Općina Vidovec.doc
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.docx
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Odluka o mjerama za sprecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbacenog otpada.docx
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Odluka o raspuštanju Savjeta mladih Općine Vidovec.docx
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Odluka o groblju Vidovec.docx
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća.doc
  Datum objave: 29.03.2018 Preuzmi
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge.doc
  Datum objave: 30.01.2018 Preuzmi
 • Statut Opcine Vidovec-2018.doc
  Datum objave: 30.01.2018 Preuzmi
 • Odluka o raspodjeli sredstava - političke stranke.docx (1)
  Datum objave: 21.02.2018 Preuzmi
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada.doc
  Datum objave: 30.01.2018 Preuzmi
 • Odluka o broju i visini stipendija.doc
  Datum objave: 30.01.2018 Preuzmi
 • DRUGI AŽURIRANI POPIS NERAZVRSTANIH CESTA.docx
  Datum objave: 30.01.2018 Preuzmi
 • ODLUKA O DRUGOM AŽURIRANJU POPISA NERAZVRSTANIH CESTA.docx
  Datum objave: 30.01.2018 Preuzmi
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Vidovec.doc
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite.docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2018. GODINU.docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Srednjoročni plan koncesija 2018.-2020..docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Odluka o raspodjeli sredstava - političke stranke.docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Izmjena Odluke o općinskim porezima.docx
  Datum objave: 15.12.2017 Preuzmi
 • Plan-gospodarenja-otpadom_2017.pdf
  Datum objave: 20.10.2017 Preuzmi
 • Odluka o općinskim porezima.docx
  Datum objave: 27.06.2017 Preuzmi
 • Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Vidovec u 2017. godini.docx
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • Odluka o osnivanju Gospodarske zone Vidovec.doc
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • Odluka o o osnivanju trgovačkog društva Gospodarska zona Vidovec d.o.o..doc
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • Odluka o o izmjeni i dopuni Strategije razvoja Općine Vidovec za razdoblje 2014.-2020..doc
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • Odluka o određivanju imena ulice u naselju Zamlača.docx
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • PRAVILNIK o provedbi postupka jednostvne nabave.docx
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • Odluka o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova boravka djece jaslične dobi s područja Općine Vidovec u dječjim vrtićima .docx
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • Odluka o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Vidovec u dječjim vrtićima .docx
  Datum objave: 11.04.2017 Preuzmi
 • Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.docx
  Datum objave: 14.02.2017 Preuzmi
 • SREDNJOROČNI PLAN davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2017. do 2019. godine.docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana.doc
  Datum objave: 31.03.2016 Preuzmi
 • Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vidovec.docx
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Odluka o osnivanju dječjeg općinskog vijeća.doc
  Datum objave: 28.01.2016 Preuzmi
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Vidovec.docx
  Datum objave: 29.04.2015 Preuzmi
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vidovec.docx
  Datum objave: 29.04.2015 Preuzmi
 • AŽURIRANI POPIS NERAZVRSTANIH CESTA.docx
  Datum objave: Preuzmi
 • odluka o nerazvrstanim cestama.docx
  Datum objave: 22.12.2014 Preuzmi
 • Odluka o II izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta OV.doc
  Datum objave: 28.01.2016 Preuzmi
 • Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.doc
  Datum objave: 28.01.2016 Preuzmi
 • Odluka o pružanju ugostiteljske djelatnosti.doc
  Datum objave: 29.11.2016 Preuzmi
 • Program potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2016. do 2020. godine.doc
  Datum objave: 18.07.2016 Preuzmi
 • Odluka o socijalnoj skrbi Općine Vidovec.doc
  Datum objave: 28.01.2016 Preuzmi
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vidovec.doc
  Datum objave: 26.09.2014 Preuzmi
 • Odluka o financiranju troškova prijevoza učenika Osnovne škole Vidovec i Područne škole Nedeljanec.doc
  Datum objave: 17.04.2014 Preuzmi
 • Odluka o komunalnoj naknadi.doc
  Datum objave: 22.12.2014 Preuzmi
 • Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Vidovec.doc
  Datum objave: 26.09.2014 Preuzmi
 • Odluka o upravljanju mjesnim grobljem na području općine Vidovec te o grobnim naknadama i grobnim uslugama.docx
  Datum objave: 22.12.2014 Preuzmi
 • Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vidovec.doc
  Datum objave: 26.09.2014 Preuzmi
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića Škrinjica.docx
  Datum objave: 21.08.2014 Preuzmi
 • Odluka o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Škrinjica.docx
  Datum objave: 30.06.2014 Preuzmi
 • Odluka o imenovanju ulica na podučju Općine Vidovec.doc
  Datum objave: 25.02.2015 Preuzmi
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete.doc
  Datum objave: 25.02.2015 Preuzmi
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Škrinjica Vidovec od roditelja-korisnika usluga.docx
  Datum objave: 30.06.2014 Preuzmi
 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vidovec.doc
  Datum objave: 30.06.2014 Preuzmi
 • Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga DV Škrinjica Vidovec od roditelja-korisnika usluge.doc
  Datum objave: 25.02.2015 Preuzmi
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na statut dječjeg vrtića Škrinjica.docx
  Datum objave: 30.06.2014 Preuzmi
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Škrinjica.docx
  Datum objave: 30.06.2014 Preuzmi
 • Odluka o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Vidovec.docx
  Datum objave: 17.04.2014 Preuzmi
 • Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vidovec.docx
  Datum objave: 17.04.2014 Preuzmi
 • Program ukupnog razvoja Općine Vidovec.pdf
  Datum objave: Preuzmi
 • Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata.doc
  Datum objave: 25.01.2013 Preuzmi
 • Odluka o grbu i zastavi.doc
  Datum objave: 10.09.2009 Preuzmi
 • Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborisnkih voda.doc
  Datum objave: 10.09.2009 Preuzmi
 • Odluka o obvezatnom korištenju komunelne usluge drržavanja čišćenja u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.doc
  Datum objave: Preuzmi